Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Inglise keel A1: tööalane ja suhtluskeel

Maht: 60 akadeemilist kontakt-tundi + ca 30 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 5.okt 2020 - 27.jaan 2021 - jääb sügispoolaastal ära
EK 9-10.30 
Õppetasu: €576, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Airi Vasar 
Sisu: 60-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 120-tunnise A1 astme õppekaval

Inglise keel A2: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 60 akadeemilist kontakt-tundi + ca 30 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 5.okt 2020-27.jaan 2021 - jääb sügispoolaastal ära
EK  10.15-11.45
Õppetasu: €576, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Kaija Laum, MA equiv
Sisu: 60-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 120-tunnise A2 astme õppekaval

Inglise keel B1: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 60 akadeemilist kontakt-tundi + ca 30 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 5./6.okt 2020 -27./28.jaan 2021 - jääb sügispoolaastal ära
EK 12.30-14
või
E 14-15.30 ja K 13-14.30
või
TN 12-13.30
Õppetasu: €576, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Airi Vasar või Katrin Raaperi, MA equiv või Kaija Laum, MA equiv
Sisu: 60-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 240-tunnise B1 astme õppekaval

Inglise keel B2: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 60 akadeemilist kontakt-tundi + ca 30 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 5./6.okt 2020- 27./28.jaan 2021 - jääb sügispoolaastal ära
E 15.40-17.10 ja K 14.40-16.10
või
TN 13.45-15.15
Õppetasu: €576, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Katrin Raaperi, MA equiv või Kaija Laum, MA equiv
Sisu: 60-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 360-tunnise B2 astme õppekaval

Inglise keel B2/C1: grammatika ja personalitööalane keel
I poole maht: 30 akadeemilist kontakt-tundi + ca 15 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 4.sept-11.dets 2020 R 8.15-9.45
Õppetasu: €288, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara (50%) ja keelestruktuure astmel B2/C1 (50%).
Sisu: 30-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad alltoodud 60-tunnise mahuga kursuse õppekaval

 • Ametinimetused ja tööülesanded muutuvas maailmas
 • Karjäär, eelmised tööd ja vastutusalad
 • Tööavaldus, tööintervjuu 
 • Personalijuhtimise põhifunktsioonid/baasoskused: 
 • • Värbamisprotsess 
 • • Tööle võtmine, orientatsioon 
 • • Töö tasustamine ja tunnustamine 
 • • Töötajate arendamine ja motiveerimine 
 • • Töötajate koolitus 
 • • Töösoorituse juhtimine ja mõõtmine; tulemusvestlus 
 • Isikuandmete kaitse
 • IT-vahendid ja kaasaegsed tööriistad personalitöös
 • Trendid 2021
 • Grammatika kinnistamine ja kordamine vastavalt õpivajadusele: tingimuslaused, passiiv, modaalide minevikuvormid, liitverbid, eessõnalised väljendid
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks (sept 2020-mai 2021) õppija
  - valdab erialast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.2 ja C1;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt. 

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpingu lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides või iseseisvate tööde esitamine samas mahus; kirjaliku ja/või suulise lõputesti positiivne tulemus vastavalt mitte-eristavatele hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Kirjalik test läbitud teemadele: tõlge, lünktest, sõnavaratest või teksti koostamine.
Suuline test: rollimäng, esitlus, näidiskoosolek, vestlus või intervjuu.

Hindamiskriteeriumid: Õppija oskab 60% lõputestiks valitud sõnu või struktuure; kasutab õpitud sõnavara ja grammatikat õiges vormis tulemusele 60%. Õppija leiab vajaliku teabe suulisest või kirjalikust tavatekstist; koostab teksti õpitud teemal.
Õppija kasutab asjakohast sõnavara ja registrit, räägib kursusel läbitud teemadest, täidab ülesande; vastab küsimustele ja esitab ise küsimusi.

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud või õppija ei soovinud neid lasta hinnata, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Individuaalkursused alates 30. novembrist ja 15. detsembrist 2020; 5. ja 19. jaanuarist, 2. ja 16. veebruarist, 2., 16. ja 30.märtsist 2021 kokkuleppelistel aegadel
Katrin Raaperi
Kaija Laum
Ene Lepassaar
Airi Vasar

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, algastme või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist

 

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool